Home Page

 Registered Members : 22 992 
 Prizes Distributed : 757 260 USD 
WorldPronos Prizes
Last Winners
Last Results and Official Prizes
Game Date Grid Jackpot* Category 1
La Quiniela 19/02/2017 38 - 9 175,08
Stryktipset 18/02/2017 07 - 37 902,22
Toto 18/02/2017 07 856 385 500 163 778,94
Promosport 18/02/2017 28 - 1 178,98
Loto Foot 18/02/2017 16 500 000 10 407
Loto Foot 16/02/2017 15 - -
La Quiniela 15/02/2017 37 - -
Loto Foot 14/02/2017 14 500 000 530 740
La Quiniela 12/02/2017 36 1 700 000 478 676,61
See the details
Next Grids and Jackpots
Game Date Grid Jackpot* Status
Promosport 25/02/2017 29 -
Toto 25/02/2017 08 -
Stryktipset 25/02/2017 08 10 000 000
La Quiniela 26/02/2017 40 1 600 000
Loto Foot 25/02/2017 19 500 000
La Quiniela 22/02/2017 39 - In progress
Loto Foot 21/02/2017 17 500 000 In progress
La Quiniela 01/03/2017 41 -
Stryktipset 04/03/2017 09 -
Consult the grids

*The value of the jackpot is always displayed in the currency of the country of the game.

Weekly ranking
Pos. Players Date Competitions Points SWP*
1 TUN    ajoued 18/02/2017 N°7 102 1 125
2 TUN    nurseca 18/02/2017 N°7 99 7 683
3 TUN    saadoun 18/02/2017 N°7 98 877
4 TUN    zaydounn 18/02/2017 N°7 98 7 059
5 TUN    rjab11 18/02/2017 N°7 98 8 174
6 TUN    achza9zou9 18/02/2017 N°7 97 5 639
7 TUN    wajdiaziza 18/02/2017 N°7 96 3 847
8 TUN    gadourpeugeot 18/02/2017 N°7 96 5 381
9 FRA    nejbobigny 18/02/2017 N°7 96 6 534
10 TUN    tarzan2016 18/02/2017 N°7 96 7 508
11 TUN    balibali 18/02/2017 N°7 96 8 731
12 TUN    souheil 18/02/2017 N°7 95 4 718
13 TUN    rawdha1960 18/02/2017 N°7 95 4 862
14 TUN    houssin 18/02/2017 N°7 95 8 160
15 TUN    totti 18/02/2017 N°7 95 9 844
More rankings
Annual Ranking
Pos. Players Date Total SAP* Evol.
1 TUN    ka7la83 18/02/2017 326 14 780 7
2 TUN    delpa89 18/02/2017 326 16 938 2
3 TUN    houssin 18/02/2017 325 39 626 86
4 TUN    totti 18/02/2017 325 58 890 38
5 TUN    derouiches 18/02/2017 324 19 147 41
6 TUN    kaies2015 18/02/2017 323 8 168 22
7 TUN    volcano 18/02/2017 323 9 154 4
8 TUN    3marahamdi 18/02/2017 323 15 268 7
9 TUN    ahmedmn 18/02/2017 323 26 208 7
10 TUN    mejda.majoud1 18/02/2017 323 49 179 3
11 TUN    sabberz 18/02/2017 322 45 296 8
12 TUN    fafa59 18/02/2017 322 54 868
13 TUN    aymenahmed 18/02/2017 321 33 651 8
14 TUN    marwwa 18/02/2017 321 48 590 27
15 TUN    zribia 18/02/2017 320 9 126
More rankings

*SWP (Sum of the Weekly Positions)

*SAP (Sum of the Annual Positions)