Home Page

 Registered Members : 22 921 
 Prizes Distributed : 754 075 USD 
WorldPronos Prizes
Last Winners
Last Results and Official Prizes
Game Date Grid Jackpot* Category 1
Stryktipset 18/02/2017 07 - 37 902,22
Loto Foot 16/02/2017 15 - -
La Quiniela 15/02/2017 37 - -
Loto Foot 14/02/2017 14 500 000 530 740
La Quiniela 12/02/2017 36 1 700 000 478 676,61
Loto Foot 11/02/2017 15 - -
Stryktipset 11/02/2017 06 - 21 376,90
Promosport 11/02/2017 27 - 436,81
Toto 11/02/2017 06 - -
Loto Foot 11/02/2017 13 500 000 19 658
See the details
Next Grids and Jackpots
Game Date Grid Jackpot* Status
La Quiniela 19/02/2017 38 - In progress
Loto Foot 18/02/2017 16 500 000 In progress
Promosport 18/02/2017 28 - In progress
Toto 18/02/2017 07 856 385 500 In progress
Loto Foot 21/02/2017 17 -
La Quiniela 22/02/2017 39 -
Loto Foot 25/02/2017 19 -
Stryktipset 25/02/2017 08 -
La Quiniela 26/02/2017 40 -
Toto 19/02/2017 08 -
Consult the grids

*The value of the jackpot is always displayed in the currency of the country of the game.

Weekly ranking
Pos. Players Date Competitions Points SWP*
1 TUN    gadourpeugeot 18/02/2017 N°7 45 2 958
2 TUN    so7lob 18/02/2017 N°7 44 3 897
3 TUN    saadoun 18/02/2017 N°7 42 439
4 TUN    elgabssi 18/02/2017 N°7 42 1 131
5 TUN    timou91 18/02/2017 N°7 42 4 576
6 TUN    tba1978 18/02/2017 N°7 42 4 757
7 TUN    chabelab 18/02/2017 N°7 41 3 883
8 TUN    jozef1998 18/02/2017 N°7 40 1 290
9 TUN    naim1983 18/02/2017 N°7 40 1 361
10 TUN    maghzaoui 18/02/2017 N°7 40 1 864
11 TUN    benzekri 18/02/2017 N°7 40 4 445
12 TUN    ninjaftw 18/02/2017 N°7 39 690
13 TUN    anous2014 18/02/2017 N°7 39 834
14 TUN    santanos 18/02/2017 N°7 39 928
15 TUN    ramzy2016 18/02/2017 N°7 39 1 126
More rankings
Annual Ranking
Pos. Players Date Total SAP* Evol.
1 TUN    3marahamdi 18/02/2017 321 11 115
2 TUN    ahmedmn 18/02/2017 319 22 041 8
3 TUN    aymenahmed 18/02/2017 314 27 916 3
4 TUN    delpa89 18/02/2017 313 15 807 1
5 TUN    raouf css 18/02/2017 313 25 446 51
6 TUN    fafa59 18/02/2017 313 48 288 2
7 TUN    sabberz 18/02/2017 312 39 763 1
8 TUN    nadak1 18/02/2017 309 42 556 56
9 TUN    aymenaziza 18/02/2017 308 30 455 1
10 TUN    hassan5 18/02/2017 308 32 181 4
11 TUN    mejda.majoud1 18/02/2017 308 43 509 46
12 TUN    walid13 18/02/2017 307 8 279 8
13 TUN    den.moncef 18/02/2017 307 10 682 41
14 TUN    ka7la83 18/02/2017 307 12 568 1
15 TUN    godzilla 18/02/2017 307 47 345 49
More rankings

*SWP (Sum of the Weekly Positions)

*SAP (Sum of the Annual Positions)