Home Page

 Registered Members : 23 032 
 Prizes Distributed : 755 291 USD 
WorldPronos Prizes
Last Winners
Last Results and Official Prizes
Game Date Grid Jackpot* Category 1
La Quiniela 22/02/2017 39 - -
Loto Foot 21/02/2017 17 500 000 529 360
La Quiniela 19/02/2017 38 - 9 151,23
Stryktipset 18/02/2017 07 - 37 803,67
Toto 18/02/2017 07 856 385 500 163 353,09
Promosport 18/02/2017 28 - 1 175,91
Loto Foot 18/02/2017 16 500 000 10 380
Loto Foot 16/02/2017 15 - -
La Quiniela 15/02/2017 37 - -
See the details
Next Grids and Jackpots
Game Date Grid Jackpot* Status
Promosport 25/02/2017 29 -
Toto 25/02/2017 08 -
Stryktipset 25/02/2017 08 10 000 000
La Quiniela 26/02/2017 40 1 600 000
Loto Foot 25/02/2017 19 500 000
La Quiniela 01/03/2017 41 -
Loto Foot 04/03/2017 21 -
Stryktipset 04/03/2017 09 -
La Quiniela 05/03/2017 42 -
Consult the grids

*The value of the jackpot is always displayed in the currency of the country of the game.

Weekly ranking
Pos. Players Date Competitions Points SWP*
1 TUN    mahmoud19 25/02/2017 N°8 36 1 711
2 TUN    ahmed.bar 25/02/2017 N°8 33 266
3 TUN    kaoutherw 25/02/2017 N°8 33 1 135
4 MAR    elyssa 25/02/2017 N°8 30 412
5 TUN    mejda.majoud1 25/02/2017 N°8 30 1 081
6 TUN    bkista 25/02/2017 N°8 30 1 552
7 TUN    mhiama 25/02/2017 N°8 30 1 828
8 TUN    9annas3 25/02/2017 N°8 30 2 248
9 TUN    mo51964 25/02/2017 N°8 30 2 615
10 TUN    ramzi1 25/02/2017 N°8 30 2 652
11 TUN    ayhouma 25/02/2017 N°8 30 2 835
12 TUN    mabrouka 25/02/2017 N°8 28 530
13 TUN    fedi97 25/02/2017 N°8 28 1 152
14 FRA    jess13 25/02/2017 N°8 28 1 558
15 TUN    manel6 25/02/2017 N°8 28 2 544
More rankings
Annual Ranking
Pos. Players Date Total SAP* Evol.
1 TUN    mejda.majoud1 25/02/2017 332 50 260 3
2 TUN    ka7la83 25/02/2017 326 15 055 7
3 TUN    delpa89 25/02/2017 326 18 282 2
4 TUN    houssin 25/02/2017 325 41 161 86
5 TUN    totti 25/02/2017 325 62 074 38
6 TUN    derouiches 25/02/2017 324 19 873 41
7 TUN    kaies2015 25/02/2017 323 8 289 22
8 TUN    volcano 25/02/2017 323 10 481 4
9 TUN    3marahamdi 25/02/2017 323 17 634 7
10 TUN    ahmedmn 25/02/2017 323 28 591 7
11 TUN    godzilla 25/02/2017 323 53 496 7
12 TUN    westbrook 25/02/2017 322 43 611 48
13 TUN    sabberz 25/02/2017 322 47 963 8
14 TUN    fafa59 25/02/2017 322 57 966
15 TUN    aymenahmed 25/02/2017 321 34 843 8
More rankings

*SWP (Sum of the Weekly Positions)

*SAP (Sum of the Annual Positions)